Διαχείριση Σχέσεων με Τράπεζες & Διαχείριση Διαθεσίμων

– Προετοιμασία & υποβολή προτάσεων χρηματοδοτήσεων σε Τραπεζικούς Οργανισμούς
– Διαπραγματεύσεις δανείων
– Ταμειακός προγραμματισμός (Cash-Flow management)
– LEASING – FACTORING
– Cash-Flow management