Στρατηγική Εφαρμογών Πληροφορικής

– Ανάλυση αναγκών των επιχειρήσεων
– Σχεδιασμός & αξιολόγηση εφαρμογών
– Παρακολούθηση εφαρμογών πληροφορικής
– Υλοποίηση προγραμμάτων Μ.Ι.S.