Λογιστική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

– Οργάνωση – παρακολούθηση -εποπτεία λογιστηρίων
– Διαδικασίες λογιστηρίων
– Εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων