Γραμματειακή Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης κατ’ αποκοπήν, ή επί μονίμου βάσεως, σύνταξη εγγράφων Συμβουλίων – Γενικών Συνελεύσεων , Καταστατικών, μελετών , κλπ. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.