Σύμβουλοι Οικονομικών & Επενδυτικών Θεμάτων

Ι. Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων (Business Planning & Strategy)
– Kατάρτιση σχεδίων δράσης
– Προώθηση στρατηγικών συνεργασιών
– Αναδιοργανώσεις – Συγχωνεύσεις – Εξαγορές επιχειρήσεων
– Πλήρη συστήματα προϋπολογισμών (Budgeting – Budgetary control)

 

ΙΙ. Εισαγωγή Εταιριών στο Χρηματιστήριο
– Διαδικασίες εισαγωγής στα Χρηματιστήρια Αθηνών, Κύπρου, Σόφιας, Βαρσοβίας
– Εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή

 

ΙΙΙ. Διαχείριση Σχέσεων με Τράπεζες & Διαχείριση Διαθεσίμων
– Προετοιμασία & υποβολή προτάσεων χρηματοδοτήσεων σε Τραπεζικούς Οργανισμούς
– Διαπραγματεύσεις δανείων
– Ταμειακός προγραμματισμός (Cash-Flow management)
– LEASING – FACTORING
– Cash-Flow management

ΙV. Στρατηγική Εφαρμογών Πληροφορικής
– Ανάλυση αναγκών των επιχειρήσεων
– Σχεδιασμός & αξιολόγηση εφαρμογών
– Παρακολούθηση εφαρμογών πληροφορικής
– Υλοποίηση προγραμμάτων Μ.Ι.S.

 

V. Στρατηγική Επενδύσεων – Χρηματοδότηση από ξένα Κεφάλαια
– Διαμόρφωση επενδυτικών προγραμμάτων
– Υπαγωγή επενδυτικών προγραμμάτων των επιχειρήσεων στους κατά περίπτωση ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους
– Αξιοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιχορήγηση επιλέξιμων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
– Χρηματοδότηση – Ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω Ξένων Funds, Ελληνικών – ξένων Τραπεζών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.
– Διαδικασία αγοράς επιχειρήσεων – Ξενοδοχείων και ακινητών από ξένα Funds