Σύμβουλοι Οικονομικών & Επενδυτικών Θεμάτων

Ι. Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων (Business Planning & Strategy)
– Kατάρτιση σχεδίων δράσης
– Προώθηση στρατηγικών συνεργασιών
– Αναδιοργανώσεις – Συγχωνεύσεις – Εξαγορές επιχειρήσεων
– Πλήρη συστήματα προϋπολογισμών (Budgeting – Budgetary control)

 

ΙΙ. Εισαγωγή Εταιριών στο Χρηματιστήριο
– Διαδικασίες εισαγωγής στα Χρηματιστήρια Αθηνών, Κύπρου, Σόφιας, Βαρσοβίας
– Εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή

 

ΙΙΙ. Διαχείριση Σχέσεων με Τράπεζες & Διαχείριση Διαθεσίμων
– Προετοιμασία & υποβολή προτάσεων χρηματοδοτήσεων σε Τραπεζικούς Οργανισμούς
– Διαπραγματεύσεις δανείων
– Ταμειακός προγραμματισμός (Cash-Flow management)
– LEASING – FACTORING
– Cash-Flow management

ΙV. Αναδιοργάνωση (Restructuring) των Επιχειρήσεων

Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων από το επιτελείο συνεργατών υψηλού επιστημονικού και επαγγελματικού επιπέδου, με την αξιοποίηση των εργαλείων και  διαδικασιών  των  προγραμμάτων πληροφορικής δικής μας τεχνογνωσίας  Financial Management Systems, επιτυγχάνουν την εξυγίανση των επιχειρήσεων, επαναφέροντας τις  στην ομαλή και κερδοφόρα κατάσταση λειτουργίας.

 

V. Στρατηγική Εφαρμογών Πληροφορικής
– Ανάλυση αναγκών των επιχειρήσεων
– Σχεδιασμός & αξιολόγηση εφαρμογών
– Παρακολούθηση εφαρμογών πληροφορικής
– Υλοποίηση προγραμμάτων Μ.Ι.S.

 

VI. Στρατηγική Επενδύσεων – Χρηματοδότηση από ξένα Κεφάλαια
– Διαμόρφωση επενδυτικών προγραμμάτων
– Υπαγωγή επενδυτικών προγραμμάτων των επιχειρήσεων στους κατά περίπτωση ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους
– Αξιοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιχορήγηση επιλέξιμων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
– Χρηματοδότηση – Ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω Ξένων Funds, Ελληνικών – ξένων Τραπεζών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.
– Διαδικασία αγοράς επιχειρήσεων – Ξενοδοχείων και ακινητών από ξένα Funds