Σύμβουλοι Εμπορικού Δικαίου

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

– Διαδικασία ίδρυσης Εταιριών
– Συγγραφή συμβάσεων συστάσεων εταιριών
– Αρχικές διαδικασίες λειτουργίας επιχειρήσεων
– Νομιμοποίηση εταιριών
– Πρακτικά Δ.Σ. , Γενικής Συνέλευσης
– Δημοσιεύσεις
– Σύσταση Α.Ε. από μετατροπή Ατομικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρείας ή συγχώνευση επιχειρήσεων
– Συγχωνεύσεις – Μετατροπές επιχειρήσεων
– Διάσπαση Ανωνύμων Εταιρειών
– Διαδικασίες Γενικών Συνελεύσεων
– Υποβολή στοιχείων στο Υπουργείο Εμπορίου ή τη Νομαρχία
– Προσδιορισμός πραγματικής αξίας μετοχών
– Αλλοδαπές εταιρείες στην Ελλάδα
– Διάλυση και εκκαθάριση Εταιριών