Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων (Business Planning & Strategy)

– Kατάρτιση σχεδίων δράσης
– Προώθηση στρατηγικών συνεργασιών
– Αναδιοργανώσεις – Συγχωνεύσεις – Εξαγορές επιχειρήσεων
– Πλήρη συστήματα προϋπολογισμών (Budgeting – Budgetary control)