Οργάνωση Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Ι. Λογιστική Υποστήριξη Επιχειρήσεων
– Οργάνωση – παρακολούθηση -εποπτεία λογιστηρίων
– Διαδικασίες λογιστηρίων
– Εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων

 

 

ΙΙ. Φορολογική Υποστήριξη Επιχειρήσεων
– Φορολογική υποστήριξη επιχειρήσεων
– Ιδρύσεις, Μετατροπές, Συγχωνεύσεις εταιρειών
– Εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
– Προληπτικός φορολογικός έλεγχος επιχειρήσεων

 

 

ΙΙΙ. Οργανωτικό Σχήμα – Επιλογή Προσωπικού Οικονομικών Υπηρεσιών
– Εξεύρεση & επιλογή στελεχών
– Επιμόρφωση προσωπικού
– Διαμόρφωση κατάλληλου οργανογράμματος