Οργάνωση Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Ι. Γραμματειακή Υποστήριξη Επιχειρήσεων
Παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης κατ’ αποκοπήν, ή επί μονίμου βάσεως, σύνταξη εγγράφων Συμβουλίων – Γενικών Συνελεύσεων , Καταστατικών, μελετών , κλπ. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

 

 

ΙI. Λογιστική Υποστήριξη Επιχειρήσεων
– Οργάνωση – παρακολούθηση -εποπτεία λογιστηρίων
– Διαδικασίες λογιστηρίων
– Εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων

 

 

ΙΙI. Φορολογική Υποστήριξη Επιχειρήσεων
– Φορολογική υποστήριξη επιχειρήσεων
– Ιδρύσεις, Μετατροπές, Συγχωνεύσεις εταιρειών
– Εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
– Προληπτικός φορολογικός έλεγχος επιχειρήσεων

 

 

ΙV. Οργανωτικό Σχήμα – Επιλογή Προσωπικού Οικονομικών Υπηρεσιών
– Εξεύρεση & επιλογή στελεχών
– Επιμόρφωση προσωπικού
– Διαμόρφωση κατάλληλου οργανογράμματος