ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΧΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Η νέα πρωτοβουλία που αποσκοπεί να λειτουργήσει επικουρικά ως μοχλός

ανασύστασης του ρόλου της  Αχαΐας  στο εθνικό και διεθνές προσκήνιο.

Ο        άνθρωπος        πίσω από τον Σύνδεσμο των Απανταχού Αχαιών

 

Του Αχιλλέα Ροδίτη

Έχουμε ξαναγράψει για την κίνηση Αχαιών από όλο τον κόσμο να ενώσουν τις δυνάμεις και τη φωνή τους  κάτω από την ίδια «στέγη», με τον τόπο καταγωγής τους. Η πρωτοβουλία έχει πάρει ξέχωρη θέση στον τοπικό Τύπο το τελευταίο διάστημα αλλά στην παρούσα χρονική στιγμή η αναφορά είναι πιο επιβεβλη­μένη καθότι ο νεοσύστατος  Σύνδε­σμος Απανταχού Αχαιών αποκτά πια την νομική του υπόσταση, περνώντας από το φάσμα του οράματος στην πλευρά της πραγματικότητας και της ρεαλιστικής ύπαρξης . Ο εμπνευστής του όλου εγχειρήματος Αλέξανδρος Κωστόπουλος ξεδιπλώνει τις σκέψεις του στην «Πολιτεία» απα­ντώντας στο «γιατί» είναι αναγκαίος ένας τέτοιος Σύνδεσμος.  Ο κ. Κωστόπουλος κατάγεται από την Αχαΐα  και είναι μια ξεχωριστή προσω­πικότητα. Πτυχιούχος του Οικονομι­κού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Αθηνών, με Μaster  στη Διοίκηση Επι­χειρήσεων, επί χρόνια πρόεδρος του Συνδέσμου Οικονομικών Διευθυντών Ελλάδος, έχει διατελέσει Γενικός και Οι­κονομικός Διευθυντής σε διεθνείς επι­χειρήσεις (Αlcon, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», Αcciona ενεργειακή, διετέλεσε μέλος της Επιτροπής του υπουργείου Οικονομικών για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, σύμβουλος στο υπουργείο Ανάπτυξης,  έχει εφεύ­ρει προϊόντα πληροφορικής, ενώ έχει συγγράψει και το βιβλίο με τίτλο «Πο­ρεία Εθνικής Ευθύνης».

Η συνέντευξη:

Ερ- Κατ’ αρχάς σε ποια ακριβώς φάση βρίσκεται η διαδικασία «γέννη­σης** του Συνδέσμου των Απανταχού Αχαιών και ποια είναι τα συναισθή­ματα που σας κυριεύουν μια και είσθε ο εμπνευστής και πρωτεργάτης αυ­τής της κίνησης

Απ. Αγαπητέ κύριε Ροδίτη, να σας ευχα­ριστήσω θερμά για την τιμή της φιλο­ξενίας του Συνδέσμου των Απανταχού Αχαιών στην έγκριτη εφημερίδα σας και την δυνατότητα να ενημερώσουμε το αναγνωστικό σας κοινό που είναι οι Αχαιοί συμπατριώτες μας Η ιδέα της ίδρυσης του Συνδέσμου μας δε βρήκε μόνον ομόθυμους υποστηρικτές αλλά και ένθερμους συντελεστές υλοποί­ησης των στόχων του. Με την έννοια αυτή, θεωρούμε ότι εμείς δεν ‘κομίζομεν γλαύκα εις…. Πάτρας ‘, αλλά’ πρωτεργάτες ΄ της σημαντικής αυτής προ­σπάθειας είναι όλα τα μέλη μας, όλοι οι Αχαιοί, στην καρδιά και στην σκέψη των οποίων ήταν πάντα η καταξίωση και δικαίωση της προσφοράς των Αχαι­ών στο διάβα της ιστορίας μας.  Μέχρι τώρα έχουν συμπαραταχθεί στην προσπάθειά μας πάνω από εβδομήντα ιδρυτικά μέλη, όλοι επιφανείς προσω­πικότητες της αχαϊκής κοινωνίας κατα­ξιωμένοι επιστήμονες επιχειρηματίες λόγιοι, κλπ. Η επιλογή προσωπικοτή­των υψηλού κύρους αιτιολογείται από την φιλοδοξία μας να λειτουργήσει ένας οργανισμός υψηλού επιπέδου, με αποτελεσματικότητα των στόχων του και το κύρος των μελών του να ακυρώ­νει τις όποιες αντιδραστικές αιτιάσεις.  Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί το Καταστατικό του Συνδέσμου και επει­δή αποτυπώνει τα βασικά και μόνιμα χαρακτηριστικά του Συνδέσμου, δηλ. την “ταυτότητα’’, τον τρόπο λειτουργίας και τους στόχους του, αποφασίσαμε τα στοιχεία αυτά, να αντανακλούν την απόφαση και άποψη όλων των μελών μας και για αυτό εστάλη εγκύκλιος σε όλους προκειμένου να αποφασίσουν επί των στοιχείων αυτών, ώστε το Κα­ταστατικό μας να αποτελεί πράγματι δημιούργημα των μελών μας.

Πακτωλοί χρημά­των έχουν εισρεύσει στη χώρα μας από την Ε.Ε.

Όμως, τα χρήματα αυτά, ακολούθησαν αδια­φανείς και υπόγει­ες

διαδρομές και ουδέποτε έφθασαν στην Αχαΐα.

 

ΠΑΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Ερ. Πάμε να τό δούμε ,λίγο στην ουσία του; Τι είναι και σε τι αποσκοπεί ο Σύν­δεσμος Απανταχού Αχαιών;

Απ. Καταστατικός σκοπός Συνδέσμου, πέραν της ανάπτυξης του πνεύματος συναδέλφωσης και επικοινωνίας μετα­ξύ των μελών του, είναι, η ανάδειξη της διαχρονικής προσφοράς των Αχαιών στην πατρίδα μας ,ιδιαίτερα στον πολι­τιστικό, οικονομικό και πνευματικό το­μέα, με απώτερο στόχο την δυνατότητα γνωστοποίησης και αξιοποίησης των επιτευγμάτων αυτών προς όφελος της ιδιαίτερης πατρίδας μας της Αχαΐας.  Οι στόχοι του υλοποιούνται με την λειτουρ­γία δέκα θεματικών ομάδων μελών του Συνδέσμου καλουμένων Επιστη­μονικών Συμβουλίων, που καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστημονικών, επιχειρη­ματικών, πολιτιστικών ειδικοτήτων, με σκοπό την γενικότερη ενημέρωση, αλλά και την εκπόνηση ερευνών και υποβολή προτάσεων σε αρμόδιους φορείς για την ανάδειξη και αξιοποίηση των σημα­ντικών πλεονεκτημάτων του νομού μας

 

ΟΙ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΓΧΟΑΙΑ

Ερ. Εκτιμάτε ότι σε πρακτικό (χειρο­πιαστό) επίπεδο θα μπορούσε πράγ­ματι να αποτελέσει έναν μοχλό αποτελεσματικότητας και οφέλους για την περιοχή, η οποία ιστορικά έχει προσφέρει στο Έθνος μας πολύ περισ­σότερα απ’ ότι έχει «εισπράξει»; Με ποιον τρόπο;

Απ. Είναι γνωστό ότι η προσφορά των Αχαιών στην ιστορική μας διαδρομή κρίνεται ανεκτίμητη, αφού έχει συντελέσει ουσιαστικά στην διαμόρφωση της πολιτικής πολιτιστικής και οικονομικής φυσιογνωμίας της χώρας μας. Όμως η σημαντική αυτή προσφορά της Αχαΐας στο Έθνος,  ουδόλως αντιστοιχεί στην οποιαδήποτε πολιτειακή συνδρομή στο μερίδιο που της αναλογεί, με απο­τέλεσμα την υποβάθμιση του βιοτικού της επιπέδου, αφού έχει καταρρεύσει ο παραγωγικός της ιστός ως απότοκος της ανύπαρκτης θεσμικής και πολιτικής

υποστήριξης

Πακτωλοί χρημάτων έχουν εισρεύσει στη χώρα μας από την ΕΈ. τα τελευταία χρόνια. Όμως το χρήματα αυτά, ακολού­θησαν κάποιες αδιαφανείς και υπόγειες διαδρομές και ουδέποτε έφθασαν στην Αχαΐα,  ενώ ο προορισμός τους ήταν ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας μας.  Και σήμερα ακόμη βλέπουμε με πόνο ψυχής οι καμινάδες των εργοστασίων της να παραμένουν σιωπηλοί μάρτυρες της άλλοτε ακμάζουσας νύμφης του Πατραϊκού. Με την οργάνωση των Επι­στημονικών Συμβουλίων, θα πραγμα­τοποιηθούν εκδηλώσεις επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου πανελλή­νιας εμβέλειας με άξονα την προσφορά των Αχαιών στο Έθνος . Επίσης η εκπό­νηση μελετών, οικονομικού, πολιτιστι­κού περιεχομένου, για την ανάδειξη και αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, ιστορικών μνημείων και τοπίων φυσικού κάλλους που αφθονούν στον νομό μας

ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

 

Ερ. Ποια ήταν τα μηνύματα που λά­βατε και ποια η ανταπόκριση που συ­ναντήσατε στην προσπάθεια σας να εντοπίσετε Αχαιούς οι οποίοι βρίσκο­νται σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της υφηλίου και να μιλήσετε μαζί τους για αυτή την πρωτοβουλίας

Απ. Έχουμε επικοινωνήσει με συμπα­τριώτες μας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και η υποδοχή της προσπάθειάς μας υπήρξε πραγματικά πέραν του αναμενόμενου. Δεν είναι μόνον η επιθυμία συμμετοχής τους στον Σύν­δεσμο, αλλά και η προθυμία τους να συμμετάσχουν στην υλοποίηση των στόχων του. Οι απόδημοι Αχαιοί επιζη­τούν επίσης και ένα βήμα και έναν τρόπο επικοινωνίας με την ιδιαιτέρα τους πατρίδα.