Σύνταξη - Υποστήριξη -Υποβολή Αναπτυξιακών προγραμμάτων επιχειρήσεων

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Μελέτη – Ανάλυση Επιχηρηματικών Σχεδίων και Σύνταξη των αντίστοιχων Business Plans, για την υπαγωγή των επενδύσεων στα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων , κλπ.) και την χρηματοδότησή τους από διάφορα Funds, Τραπεζικούς οργανισμούς και κοινοτικού πόρους..