ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – AUTOMATIC BALANCESHEET CLOSING

Mε το επαναστατικό πρόγραμμα ABC System μπορείτε να έχετε αυτόματα και εντός ολίγων λεπτών της ώρας:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
E3 TAXIS
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. – ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ABC SYSTEM

Διασφαλίζει την έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση της εταιρείας σας

Για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, το ABC System αντλεί αυτομάτως το Ισοζύγιο από οποιοδήποτε λογιστικό πακέτο (σε αρχείο ASCII) και προσθέτοντας ορισμένα στοιχεία, όπως τελικά αποθέματα μη εκπιπτόμενες δαπάνες, συντελεστές φορολογίας, κλπ., λαμβάνετε κατόπιν αυτόματα όλες τις παραπάνω Καταστάσεις, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Ε.Γ.Λ. Σχέδιο σε άριστη ποιότητα εκτύπωσης, και έτοιμες για τις κατά νόμο υποχρεωτικές δημοσιεύσεις.

ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Λογαριασμούς εκτός Λογιστικού Σχεδίου

Στην περίπτωση που ο χρήστης χρησιμοποιεί λογαριασμούς εκτός Λογιστικού Σχεδίου, μπορεί αυτούς να τους εντάξει (καταχωρήσει) στο ABC System και να λαμβάνει κανονικά όλες τις Οικονομικές Καταστάσεις.

Εκτός από τις Οικονομικές Καταστάσεις Τέλους Χρήσεως έχετε επίσης ένα πολύτιμο εργαλείο προσδιορισμού των περιοδικών (μηνιαίων κλπ) αποτελεσμάτων που διασφαλίζει την έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση της εταιρείας σας.