Ο οικονομικός διευθυντής σε συνθήκες κρίσης

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΓΤΟΠΟΥΛΟΥ Η πρόσφατη οικονομική κρίση αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη του τέλους της λεγάμε­νης μεταπολιτευτικής περιόδου και το ορό­σημο μιας νέας εποχής. Μιας εποχής στην οποία τα πάντα θα αλλάξουν αφού θα συντελεστούν τεκτονικές αλλαγές, που θα συ­γκλονίσουν το μοντέλο διακυβέρνησης και επιχειρηματικότητας της χώρας μας. Στο νέο περιβάλλον θα πρέπει να αναδειχθεί ένα νέο μοντέλο επιχείρησης, που θα χαρακτηρίζεται από την εξωστρέφεια, που θα πρέπει να σέβεται τους κανόνες της αγο­ράς, να γνωρίζει και να αξιοποιεί το τρίγω­νο της γνώσης, που είναι παιδεία, έρευνα, τεχνολογία, ώστε να μπορέσει να επιβιώσει στο διεθνοποιημένο και αυστηρά ανταγωνιστικό πεδίο της αγοράς.

 

►Οι κοινωνικές και επιχειρηματικές δυνάμεις που δεν θα κατορθώσουν να προωθήσουν το νέο μοντέλο της επιχειρηματικότητας μέσω μιας εθνικής στρατη­γικής, είναι καταδικασμένες να εκλείψουν και τα κέντρα λήψης αποφάσεων θα μετα­ναστεύσουν εκτός του εθνικού μας χώρου. Εν όψει του κινδύνου αυτού λειτουργίας της αγοράς, έχουν ως συνέπεια, ώστε οι παράμετροι που προσ­διορίζουν την επιχειρηματική απόφαση να είναι τόσο σύνθετοι και δυσεπίλυτοι όσο σύνθετο και πολύπλοκο είναι το νέο οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο προβλημάτων αυτών, θεωρείται επιβεβλη­μένη η διαδικασία διάγνωσης και αξιολό­γησης της οικονομικής θέσης και των λει­τουργιών της επιχείρησης και χάραξης αντίστοιχα της ενδεδειγμένης πορείας και πολιτικής της. Αυτό σημαίνει ότι οι τομείς αξιολόγησης της επιχείρησης θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης (νέοι όροι συναλλαγών με πελά­τες και προμηθευτές, βελτίωση διαχείρι­σης αποθεμάτων), στον επαναπροσδιορι­σμό των κεφαλαιακών δαπανών, στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας (βελ­τιστοποίηση της χρήσης, sale & lease back), στη βελτίωση των πηγών χρηματο­δότησης (ανάλυση περιθωρίου ρευστότητας, στον προσδιορισμό εναλλακτικών ευ­καιριών χρηματοδότησης), τη μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης (μεί­ωση δαπανών, ανασχεδιασμός διαδικα­σιών, αναδιάρθρωση επιχειρηματικού μο­ντέλου) και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

 

► Οι συνθήκες της οικονομίας που προ­κύπτουν ως συνέπεια της κρίσης και η αναγκαιότητα μείωσης του κόστους λει­τουργίας επιχειρήσεων, αναδεικνύουν για την επίτευξή τους. Πρέπει να είναι ευαίσθητος δέκτης των μηνυμάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος και να τα αξιοποιεί προς όφελος της επιχείρησης. Πάνω απ’ όλα πρέπει να έχει την ικανό­τητα να προβλέπει τις εξελίξεις, να κατευ­θύνει τα προβλήματα και όχι να τα ακο­λουθεί. Οι μεταβολές που συντελούνται πλέον στο καινούριο τοπίο της οικονομίας μας, θα βρουν την απόλυτη έκφρασή τους στη λειτουργία μιας αγοράς όπου οι εξωφρενι­κοί κύκλοι ζωής προϊόντων και επιχειρή­σεων θα αποτελέσουν θέμα καθημερινής ρουτίνας, αποτέλεσμα ενός έντονου και ανελέητου αγώνα επιβίωσης της επιχείρη­σης.

 

Υπό τις σημερινές συνθήκες, η επι­βίωση της επιχείρησης θα περνάει πλέον από τα χαρακώματα ενός ακήρυχτου πολέ­μου, που η επιτυχής έκβασή του θα εκφρά­ζεται από τις νίκες στις καθημερινές μάχες. Όλα αυτά φορτώνουν τον οικονομικό διευ­θυντή με τη μεγάλη ευθύνη του ηγέτη αγω­νιστή, που πρέπει να είναι εξοπλισμένος με απαράμιλλο θάρρος και αγωνιστικότητα, αλτρουισμό και πνεύμα αυτοθυσίας, προ- κειμένου να αντιμετωπίσει επιτυχώς τα προβλήματα της κρίσης.