ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

BIBLIO ΠΟΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο του ανά χείρας βιβλίου αποτελεί σταχυολόγηση ομιλιών και άρθρων μου δημοσιευμένων στον Τύπο κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου διαδρομής, ως διευθυντικού στελέχους επιχειρήσεων, καθώς και από τη δράση μου ως μέλους επαγγελματικών και πολιτιστικών οργα-
νισμών. Το βιβλίο αναδεικνύει την αγωνία για τις συνέπειες της βαθιάς οι-κονομικής και πολιτισμικής κρίσης της χώρας μας και αποτελεί, επίσης, κατάθεση ψυχής, αφού σηματοδοτεί το δικό μου χρέος έναντι της πατρίδας μας που συγκλονίζεται από σοβαρά προβλήματα τα οποία υποσκάπτουν του μέλλον του Ελληνικού λαού.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (PDF)